Onze veiligheids diensten

Veiligheidskundig advies op maat

Als veiligheidskundig adviesbureau biedt Konijn Safety & Services veiligheidskundige diensten zoals ondersteuning bij de opzet, onderhoud en uitvoering van uw veiligheidsbeleid. Als veiligheidsbedrijf zijn wij al ruim 20 jaar operationeel in de (petrochemische) industrie en brengen wij veel ervaring met ons mee.

Wanneer de veiligheid van uw project of werkomgeving niet goed georganiseerd is, kan dit vervelende consequenties hebben. De veiligheidskundigen van Konijn Safety & Services zorgen voor veiligheidsadvies op maat door te kijken naar de aard van de werkzaamheden en specifieke risico’s die daarbij komen kijken. Zo kunnen wij u op de volgende manieren ondersteunen:

 • Wij adviseren tijdens de ontwerpfase van uw project
 • Wij ontwikkelen en implementeren V&G plannen en procedures
 • Wij doen de werkplekinspecties
 • Wij stellen risico inventarisaties en evaluaties op
 • Wij maken specifieke taak risico analyses
 • Wij onderhouden contacten met opdrachtgevers, onderaannemers en eventueel overheden.
 • Wij voeren ongeval en incident onderzoeken uit.
 • Wij trainen en instrueren uw personeel middels toolboxmeetings.
 • Wij ontwikkelen en onderhouden het werkvergunningssysteem

Voor ons is het niet belangrijk of uw project kort of langdurig is. Veiligheid staat voor op en onze veiligheidskundigen adviseren u graag. Ongeacht de tijdsduur van uw project. Zo kunnen onze veiligheidskundigen u ook bijstaan op projecten waarbij geen permanent veiligheidstoezicht noodzakelijk is. Een veiligheidskundige bezoekt met nader overeen te komen frequentie meerdere projecten om werkplekinspecties uit te voeren en u te adviseren met betrekking tot arbeidsveiligheid.

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Op grond van de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn (bijna) alle bedrijven verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren. Kort gezegd houdt dit in dat het bedrijf in kaart moet brengen welke risico’s haar werknemers lopen en welke maatregelen hier tegen genomen dienen te worden. Op deze wijze werkt een RIE preventief. Een belangrijk onderdeel van de RIE is een plan van aanpak, waarin de verbetervoorstellen zijn opgenomen.

Het belangrijkste doel van een RIE is om het management te ondersteunen bij het voeren van een goed arbobeleid en de aanwezige risico’s zo veel mogelijk te reduceren. Konijn Safety & Services kan u ondersteunen bij het opstellen van een RIE en het daarbij horende plan van aanpak.

Toezichthouders

Coördinerend toezicht is 1 van onze belangrijkste diensten. Wij zijn uitvoerend  als sprake is van betrokkenheid van meer dan 1 partij bij werkzaamheden (bijvoorbeeld Corus-Firma). Het betreft controlerend toezicht op de veiligheid van de werkplek en de veiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, maar behelst tevens het coördineren van veiligheidsaspecten bij meerdere partijen die elkaar direct of indirect risico’s zouden kunnen toebrengen. Coördinerend toezicht kenmerkt zich door indirecte communicatie via de hiërarchisch toezichthouder van de uitvoerende partij.

Hiërarchisch toezicht: Direct sturend toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Deze vorm van toezicht wordt uitgevoerd door de organisatie die de directe verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van de werknemers van diezelfde organisatie.Dit toezicht wordt gekenmerkt door het direct aanspreken en corrigeren van betrokken werknemers.

Er zijn twee soorten (veiligheids)toezicht te onderscheiden:
Zo wordt er gecontroleerd op eventuele stagnatie, of het karwei wordt uitgevoerd volgens afspraak, het afnemen en dat dit alles ook veilig gebeurd.
Tijdens het onderhoud van installaties, dient toezicht te worden gehouden op de uitvoer van de onderhoudswerkzaamheden. Ook wordt een coördinerend toezicht gehouden op multidisciplinaire onderhoudswerkzaamheden.

Het verschil tussen bovenstaande toezichtsvormen uit zich niet in de manier van toezicht houden, maar in de wijze van aanspreken. De hiërarchisch toezichthouder stuurt direct richting de mensen van zijn eigen organisatie, de coördinerend toezichthouder heeft een rol als controleur van afspraken (en zonodig stilleggen van het werk via de hiërarchisch toezichthouder) enerzijds en coördineren van veiligheidsaspecten tussen meerdere betrokken partijen anderzijds.

Konijn Safety & Services heeft de mogelijkheid om u in dit toezichthouden te ondersteunen.

Veiligheids Support

Als het om arbo-veiligheid gaat zijn wij een betrouwbare patner. Met goed (zelf)opgeleide mensen kunnen wij heel wat voor u betekenen.

Wij leveren zoal:

 • Mangatwachten Besloten Ruimten (Buitenwacht)
 • Gasmeetkundigen
 • Toezichthouders Veiligheid
 • Veiligheidsmensen bij werken aan het spoor (TATA Steel)
 • Brandwachten
 • Veiligheidskundig advies
 • Operationeel Veiligheidskundige (OVK)
 • Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK)
 • Hoger Veiligheidskundigen (HVK)

Bij veiligheidskundig advies kunt u denken aan ondersteuning met het lopen en rapporteren van werkplek inspecties op locatie. Assistentie en begeleiding met het opstellen van Taak risico Analyses (TRA) e.d. Daarnaast kunnen wij u tevens ondersteunen bij het opstellen, implementeren en onderhouden van het VCA management systeem (bijvoorbeeld door middel van een Pre-Audit).

Werktuigbouwkundige werkzaamheden

Reeds 30 jaar ervaring hebben wij met werktuigbouwkundige werkzaamheden. Ook daarbij kunt op ons rekenen. Van constructiewerk tot reparaties, van advies tot montage. We hebben het allemaal in huis.

Keuren Materieel

Konijn Safety & Services is bevoegd tot het keuren van

 • Gasdetectie
 • Aluminium (rol)steigers
 • Trappen / ladders
 • Klimmaterieel (valharnassen)
 • Hijsmiddelen en hijsbanden exclusief beproeving.
 • Elektrisch gereedschap

Tevens bieden wij de mogelijkheid om een jaarlijkse terugkomende keuring te doen, zoals bijvoorbeeld verplicht is bij gasdetectie. Op deze wijze houden wij voor u bij wanneer deze weer gekeurd moeten worden, zodat u altijd aan uw wettelijke verplichting voldoet.

MySEPP

Voor een goed veiligheidsbeleid op de werkplaats maakt Konijn Safety & Services gebruik van de HSE-applicatie MySEPP. MySEPP is een online platform dat het HSE-beheer digitaliseert via real-time connectiviteit. Het vereenvoudigt het maken van de Last Minute Risk Analysis en veiligheidsmeldingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Op deze wijze verbetert MySEPP HSE-management in termen van efficiëntie en effectiviteit. Ga voor meer informatie naar www.mysepp.com.